SPC gat DLS010

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 935 * 183 * 3,7mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Gulp tehnologiýasy

Gulp tehnologiýasy, ýerüsti plastinkany poluň töweregindäki korpus bilen tutuş bir gurluş görnüşine birikdirmekdir, bu bolsa özara gatnaşygyň üsti bilen baglanyşyklydyr.Latch tehnologiýasy, pudakda has ösen pol gurluşy bolan daşarky esbaplar bolmazdan "öz-özüne birikmegi" amala aşyrýar.Esasanam geotermiki ýokarlanandan soň, birnäçe gezek geçirilen synaglardan soň, pudak kem-kemden düşündi: geotermiki poluň ýylylyk geçirijilik täsirini üpjün etmek üçin gulp poly poluň ýyladyşyna göni goýup bolýar;Şol bir wagtyň özünde, gulp poluň durnuklylygyny üpjün edip biler.

Gatyň artykmaçlygy

(1) Ekologiki we daşky gurşawy goramak;

(2) fireangynyň öňüni alyş derejesi B1, daşdan soň ikinji

(3) surfaceerüsti bejerginiň dürli görnüşleri (konkaw konweks nagşy, el çyzuw nagşy, jübüt nagyş, aýna nagşy)

(4) Çydamly, T derejeli çydamly geýiň

(5) Çyglylygyň subutnamasy, suwuň deformasiýasy aşhanada, hajathana, ýerzemin we ş.m. ulanylyp bilner

(6) Owadan we dürli reňkler, bökdençsiz bölek gurluşygy, amatly we çalt gurnama

(7) Antiskid, suw has täsirli, ýykylmak aňsat däl

(8) Aýak rahat we elastik duýulýar, ýykylanda agyrmak aňsat däl

(9) Gündelik hyzmat etmek, polotensa ýa-da çygly şepbik bilen süpürilip bilinýän mumy bejermek zerurlygy ýok

Ulanylýan ssenariýler

Oorapyk maşgalada, hassahanada, okuwda, ofis binasynda, zawodda, köpçülik ýerinde, supermarketde, işewürlikde, gimnaziýada we beýleki ýerlerde giňden ulanylýar.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Daş dokumasy
Umuman galyňlyk 3.7mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 935 * 183 * 3,7mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: