Habarlar

 • Näme üçin ýelim PVC poly saýlamaly?

  Näme üçin ýelim PVC poly saýlamaly?

  Baglanan PVX pol, öz-özüne ýelmeýän winil tagtasy ýa-da kafel poly diýlip hem atlandyrylýar, islendik otagy aňsat we çalt üýtgedip bilýän meşhur pol görnüşi.Bu pol görnüşi, gurnamagyň aňsatlygy, çydamlylygy we pes tehniki hyzmaty sebäpli aýratyn peýdalydyr.At ...
  Koprak oka
 • Uedelimlenen winil poluň artykmaçlyklary we kemçilikleri

  Uedelimlenen winil poluň artykmaçlyklary we kemçilikleri

  Uedelimlenen winil pollar öý eýeleriniň we telekeçileriň arasynda meşhurlyk gazanýar.Bu tygşytly we dürli dizaýnlarda bolýar, ony köpugurly pol saýlamaga öwürýär.Şeýle-de bolsa, onuň köp peýdasy bar bolsa-da, kemçilikleri hem bar.Bu blogda biz ...
  Koprak oka
 • AOLONG GULY Bir dükan winil pol önümçiligini bes edýär

  AOLONG GULY Bir dükan winil pol önümçiligini bes edýär

  AOLONG GÜLLÜM Bir dükan, winil pol önümçiligini bes edýär Jiangsu welaýatynyň Danyang şäherinde ýerleşýär, biz Şanhaý portuna ýakyn. Islän köne we täze dostlaryňyza hoş geldiňiz.Önüm üçin içerde we daşarda dürli tapyp bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • 2023-nji ýyldaky wakalarda nämäni taparsyňyz

  2023-nji ýyldaky wakalarda nämäni taparsyňyz

  2023 SURFACE WAKALARYNDA N WHME EDIP BILIP BILERSI? IZ?
  Koprak oka
 • WPC önümleriniň häzirki eksport ýagdaýy

  WPC önümleriniň häzirki eksport ýagdaýy

  WPC (agaç plastmassa kompozitleri) ýaş nesil kompozitler hökmünde söwda we ýaşaýyş jaýlarynda giňden ulanylýar.Munuň artykmaçlyklary, howa garşylygy, süýşmäge garşy, çydamly, pes hyzmat we ş.m. ýaly elýeterlilik we ýokary öndürijilikdir.
  Koprak oka
 • Ekologiýa taýdan arassa materiallaryň meşhurlygy, WPC pollar bazary üçin girdejili ösüş mümkinçiligine geçýär

  Ekologiýa taýdan arassa materiallaryň meşhurlygy, WPC pollar bazary üçin girdejili ösüş mümkinçiligine geçýär

  Köp ýyllaryň dowamynda ýaşaýyş pudagynda daşky gurşawa zyýanly we arzan çig mallara bolan uly islegiň netijesinde agaç-plastmassa kompozitlerine (WPC) isleg ep-esli ýokarlandy.Şonuň ýaly-da, ýaşaýyş jaýynda we täjirçilikdäki infrastruktura ösüşine çykdajylaryň köpelmegi ...
  Koprak oka
 • Uly ýaşlylar üçin haýsy gat iň ygtybarly?

  Uly ýaşlylar üçin haýsy gat iň ygtybarly?

  Winil poluň faktorlary Aýak hereketini göz öňünde tutmaly Winil pol gurmalymy ýa-da ýokmy diýen karara gelende, sorag edilýän jaýyňyzyň çäginde näçe aýak hereketiniň bolup geçýändigini göz öňünde tutuň.Suw geçirmeýän winil pol, dowamly we ep-esli könelmek üçin gurlup, agyrlyk üçin gowy saýlama bolýar ...
  Koprak oka
 • Winil poluň global tendensiýasy

  Winil poluň global tendensiýasy

  Hasabatda, winil pol bazarynyň 2027-nji ýyla çenli 49,79 milliard dollara ýetjekdigi çaklanylýar. Islegiň ýokarlanmagy ýokary güýç, ajaýyp suw garşylygy ýaly faktorlar bilen garaşylýar we önümiň hödürleýän ýeňil häsiýetleri islegiň çaklamadan has ýokary bolmagyna garaşylýar. peri ...
  Koprak oka
 • SPC pol näme?

  SPC pol näme?

  Pollaryň hemmesi deň derejede ýasalanok we iň ýokary derejeli material ýok. LVT yssy we sowuk sebäpli kiçelip ýa-da egilip bilýär. Bu bizi agaç ýaly pollarda iň täze täzeliklere alyp barýar - SPC.SPC pol, gaty lýuks winil pollar pol dünýäsindäki iň täze innowasion materialdyr ....
  Koprak oka
 • Boş SPC pol meýdançasynda innowasiýa

  Koprak oka
 • SPC gulplama polunyň gurluşyk ädimleri

  SPC gulplama polunyň gurluşyk ädimleri

  Ilkinji ädim, SPC gulpuny goýmazdan ozal, ýeriň tekiz, gurak we arassa bolandygyna göz ýetiriň.Ikinji ädim, SPC gulp poluny otagyň temperatura gurşawyna ýerleşdirmek, poluň ýylylyk giňelmegi we gysylmagy tizligi daşky gurşawa uýgunlaşyp biler.General ...
  Koprak oka
 • Aolong Herringbone pol

  Aolong Herringbone pol

  Herringbone polunyň täze stilini önümçilik çägimize hödürleýäris.Herringbone polunyň täze stilini önümçilik çägimize hödürleýäris.Herringbone häzirki döwrüň iň meşhur dizaýnlaryndan biridir we şewron pollaryna gaty meňzeýär - esasy tapawut, otly pollaryň gönü bolmagy ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/6