SPC gat JD-068

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 6mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Täze jaý bezegi, käbir maşgala poly doly dükan agaç pol, ýöne uzak wagtlap agaç poluň deformasiýasy, suw geçirmeýän gyrasy, indi bu material daşary ýurtlarda has meşhur, hakyky 0 formaldegid, deformasiýa däl, meşhurlygy geň däldir.

SPC poly, esasan, PUR Kristal Shield aç-açan gatlagyndan, könelmegine çydamly gatlakdan, reňkli film gatlagyndan, SPC polimer substrat gatlagyndan we ýumşak we sessiz yza gaýdyş gatlagyndan ybarat kalsiý poroşokyndan ýasalýar.Daşary ýurt bezeg bazarynda gaty meşhur we öý poly üçin amatly.Önümçilik prosesinde SPC poly ýelimsiz, şonuň üçin formaldegid, benzol we beýleki zyýanly maddalar ýok, hakyky 0 formaldegid ýaşyl pol, adam bedenine zyýan bermez.SPC poly aşaga çydamly gatlakdan, mineral gaýa poroşoklaryndan we polimer tozanyndan emele gelýändigi sebäpli, suwdan tebigy gorkmaýar we öýdäki poluň çişmegi sebäpli ýüze çykýan deformasiýa we çyglylyk meselesinden gorkmagyň zerurlygy ýok.Suw geçirmeýän, çygly täsir gaty gowy, şonuň üçin hajathana, aşhana, balkon ulanylyp bilner.SPC poluň üstü arassa Kristal Şild bilen bejerilýär, şonuň üçin ýylylygy tygşytlamak gowy.Arealaňaç aýak bassa-da, sowuk we buzsyz, gaty amatly bolmaz, şeýle hem has çeýeligi bolan gaýtadan dikeldiş tehnologiýa gatlagyny goşýar.Egilmek 90 dereje gaýtalanyp bilinse-de, köplenç garry we çagaly maşgalalar üçin ýaramly däl agyrydan gorkmak hökman däl.

SPC poly suw bilen ýüzbe-ýüz bolanda gaty "gaty" bolar, ýagny sürtülme ulalýar we skide garşy öndürijilik gaty gowy.Onuň könelmegine garşylyk hem gaty ýokary, ýagny pola topy ýere sürtmek üçin dyrnak bolmaz we hyzmat möhleti 20 ýyldan gowrak.SPC poly gaty ýeňil we inçe, inedördül metr üçin bary-ýogy 2-7,5 kg, bu ýeriň beýikligini netijeli tygşytlap we binanyň göterijilik ukybyny azaldyp bilýän adaty ýer materialynyň 10% -idir.SPC poly giňeldilmeýär, deformasiýa edilmeýär, soňrak saklanylmaly däl, aşagynda ses izolýasiýa gatlagy bar we ses izolýasiýasy we sesi ýok etmek täsiri gaty gowy.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 6mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 6mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: