HOLLOW WPC DECKING

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

HOLLOW WPC GÜL

Boş kompozit pol

içi boş wpc bezegi
e23709f874a6eb400f0e6e030246f71
açyk pol

WPC bezegini nädip saýlamaly

1. Gaty WPC bezegi ahyrky böleginde ýapmak hökman däl, has güýçli we has gowy ses siňdirişini üpjün edip biler.

2. Boş WPC bezegi gönüburçluk we tegelek görnüş bolup biler, ýeňil agram öndürijiligi hökmünde çäkli ýer we tranportion çykdajylaryny tygşytlar.

3. Çuňňur nagyşlanan ýer has tebigy agaç täsirine eýe bolar.Çuňňur konkaw we konkaw bolany üçin, has köp hyzmat wagty bolar.

4. paramhli parametrleri gurnama zerurlygy hökmünde düzüp bolýar, goşmaça goldaw üçin önümçilik bilen maslahatlaşyň.

Aolong WPC bezegi, islendik açyk meýdany doldurmak üçin ajaýyp goşundy.Önümlerimiz suw, süýşmek, galyp, çygly, termit çydamly bolmak üçin işlenip düzülendir we daş-töweregine howa çydamly, pes hyzmat edýär we uzak dowam edýär.Residentialaşaýyş jaýlary üçin 25 ýyllyk çäklendirilen kepillik bilen önümimiziň hilini we dowamlylygyny goldaýarys.

Çukur tagtalaryň iň görnükli artykmaçlygy, agramynyň az bolmagydyr.Munuň sebäbi, ýeňil bal ary merkeziniň bolmagydyr.Bu, kömek etmek üçin elleri az bolan kiçi taslamalar üçin ideal edýär.

Boş kompozit bezeg tagtalary ýa-da boş birleşdirilen tagtalar, köplenç kabelleri oturtmak, örtmek, gaplamak we ş.m. üçin ulanylýan ýeňil bezeg materiallarydyr, täsirlere az çydamly.Olaryň gyralarynda gapak ýa-da fasýa tagtalary gerek.

gouGaty bezegden arzan

gouGurmak aňsat

gouResidentialaşaýyş jaýlary üçin amatly

içi boş kompozisiýa
Söwda kompaniýasy ýa-da ýok.

Jiangsu welaýatynyň Danyang şäherinde winil pol önümçiligini üýtgedýäris.

OEM zakaz edip bilersiňizmi?

Elbetde, poluň bezegi, ululygy, padding, paket dizaýny..etc üçin OEM edip bileris.

SPC poluň MOQ näme?

Bir konteýner maxminum 4 reňk. Reňk we mukdar barada jikme-jiklikler bilen önümçilige ýüz tutuň. Günde azyndan 18 sagat nobata durarys.

OEM sargytlary üçin gowşuryş wagty nähili?

30 günüň içinde öňünden töleg taýýar.

Töleg şertleriňiz näme?

T / T 30%, BL nusgasyndan soň balans

Mugt nusgalary hödürläp bilersiňizmi?

Hawa, reňk we hil üçin hasam tassyklamak üçin mugt nusgalary ibereris.

Önümlere sargyt etmezden ozal zawodyňyza baryp bilerinmi?

Elbetde, bize gelýän islendik amatly wagty garşy alyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER