SOLID WPC DECKING

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

SOLID WPC GÜL

Gaty kompozit pol

gaty wpc bezemek
e23709f874a6eb400f0e6e030246f71
gaty birleşdirilen bezeg

WPC bezegini nädip saýlamaly

1. Gaty WPC bezegi ahyrky böleginde ýapmak zerurlygy ýok, has uly güýç we has gowy ses siňdirişini üpjün edip biler.

2. Boş WPC bezegi gönüburçly we tegelek görnüşli bolup biler, ýeňil agram öndürijiligi hökmünde çäkli ýer we transport çykdajylaryny tygşytlar.

3. Çuňňur nagyşlanan ýer has tebigy agaç täsirine eýe bolar.Çuň konweks we konkaw bolany üçin, hyzmat ediş wagty has uzyn bolar.

4. paramhli parametrleri gurnama zerurlygy hökmünde düzüp bolýar, goşmaça goldaw üçin önümçilik bilen maslahatlaşyň.

Aolong WPC bezegi, islendik açyk meýdany doldurmak üçin ajaýyp goşundy.Önümlerimiz suw, süýşmek, galyp, çygly, termit çydamly bolmak üçin işlenip düzülendir we daş-töweregine howa çydamly, pes hyzmat edýär we uzak dowam edýär.Residentialaşaýyş jaýlary üçin 25 ýyllyk çäklendirilen kepillik bilen önümimiziň hilini we dowamlylygyny goldaýarys.

Gaty WPC bezeginiň esasy artykmaçlygy onuň güýji.Çukur tagtalarda görünýän, islendik çeýeligi diýen ýaly ýok edýän bal ary merkezlerinden azat bolany üçin.

Bezegiňizde turba ýa-da panjara ýaly has agyr zatlary meýilleşdirýän bolsaňyz, gaty berk zat siziň üçin iň gowy saýlawdyr.

gouHakyky agaja meňzeýär

gouLoadük göterijilik ukyby

gouDaşarda açyk ulag gatnawy üçin amatly

açyk bezeg
Söwda kompaniýasy ýa-da ýok.

Jiangsu welaýatynyň Danyang şäherinde winil pol önümçiligini üýtgedýäris.

OEM zakaz edip bilersiňizmi?

Elbetde, poluň bezegi, ululygy, padding, paket dizaýny..etc üçin OEM edip bileris.

SPC poluň MOQ näme?

Bir konteýner maxminum 4 reňk. Reňk we mukdar barada jikme-jiklikler bilen önümçilige ýüz tutuň. Günde azyndan 18 sagat nobata durarys.

OEM sargytlary üçin gowşuryş wagty nähili?

30 günüň içinde öňünden töleg taýýar.

Töleg şertleriňiz näme?

T / T 30%, BL nusgasyndan soň balans

Mugt nusgalary hödürläp bilersiňizmi?

Hawa, reňk we hil üçin hasam tassyklamak üçin mugt nusgalary ibereris.

Önümlere sargyt etmezden ozal zawodyňyza baryp bilerinmi?

Elbetde, bize gelýän islendik amatly wagty garşy alyň.


  • Öňki:
  • Indiki: