SPC gat 19019-3

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 4,5mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Köp adamlar agaç poluň arassa tebigy dänesini halaýarlar, ýöne agaç poluň suw geçirmeýänliginden we arassalanmagynyň aňsat däldiginden alada edýärler, şonuň üçin SPC poluny saýlaýarlar.SPC poly näme?Agaç pol bilen deňeşdirilende, onuň özboluşly aýratynlyklary näme?

SPC poly näme?

SPC poly, milli energiýa tygşytlaýyş we zyňyndylaryň azalmagyna has gowy jogap bermek üçin döredilen we oýlanyp tapylan agaç dokma nagşy dizaýny bilen daşky gurşawy goraýan pol materialynyň täze görnüşidir.SPC poluň esasy çig malydyr.Sim çarçuwasy ýeňil, nagyş dizaýny düşnükli we 0 ýapyk formaldegid, suw geçirmeýän, suw geçirmeýän, könelişme garşylygy, ýalyn öçüriji, öçürmek aňsat däl, uzak ömri we arassalanmagy aňsat.

1. Pes uglerod we daşky gurşawy goramak

SPC poly, milli energiýany tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak üçin has gowy jogap bermek üçin döredilen täze çig mal.SPC polunyň esasy çig maly daşky gurşawy goramak üçin zäherli täzelenip bilmeýän energiýa bolan polietilen epoksi rezindir.Içerki formaldegidden, gurşundan, benzoldan, agyr metallardan, kanserogenlerden, eräp bilýän üýtgäp durýan organiki birleşmelerden we radiasiýadan 100% erkin, bu hakyky arassa daşky gurşaw goragydyr.SPC poly köp gezek ulanyp boljak pol materialynyň bir görnüşidir.Ekologiki baýlyklary goramak we ýerdäki ekologiki gurşawy goramak üçin möhüm amaly ähmiýete eýe.

2 100% suw geçirmeýär

Mör-möjeklere garşy subutnama, ýangyn howpsuzlygy, deformasiýa ýok, köpük ýok, çygly däl, SPC poly esasan könelmäge çydamly gatlakdan, mineral gaýa poroşoklaryndan we polimer material poroşoklaryndan durýar.Bu arassa tebigy we suwdan gorkmaýar.Şol sebäpden, köpürjiklenende poluň deformasiýasy, ýa-da ýokary çyglylyk sebäpli çyglylyk, ýa-da temperaturanyň üýtgemegi sebäpli deformasiýa barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Mör-möjekleriň we ak garynjalaryň öňüni alyp biler, mör-möjekleriň çyzylmagynyň öňüni alyp biler we hyzmat möhletini uzaldyp biler.SPC pol materialy arassa ýangyny öçüriji dereje, ýangyn howpsuzlygy B1 derejesi, ýangynyň öçmegine serediň, ýangyn öçüriji, ot ýok, zyýanly, zyýanly maddalara sebäp bolmak aňsat däl.Şonuň üçin indi köp jemgyýetçilik ýerleri we restoranlary, aşhanalary, hajathana, willa ýerzeminleri SPC poluny ulanýarlar, şonuň üçin

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 4,5 mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 4,5mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: