SPC gat SM-027

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 4mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bedatylýan otagyň poluny nädip saýlamaly

Öý bezeginiň tutuş prosesinde reňk bilen deňeşdirmek elmydama yzda galmak aňsat däl mowzuk.Içki bezegiň esasy ölçegi sazlaşykly we bitewi reňkdir.

1. Isleýän dizaýn stiliňizi dörediň: gysga we mylaýym bolmak isleseňiz, mümkin boldugyça jynsy ýa-da ýalpak poly saýlamaly, asuda we durnukly bolmak üçin garaňky poly saýlamaly.

2. Otag kiçi ýa-da ýagtylyk gaty gowy däl, açyk reňkli poluň saýlanmagyna üns bermeli, açyk reňk kiçi otagy has ulaldyp biler.Gowy yşykly uly otagda pol gowy.

3. Reňkleriň ýygnanmagyndan açyk reňkli mebeller isleg boýunça açyk reňkli pol bilen birleşdirilip bilner.Warmyly we tertipli görünmek üçin ýyly reňkli pol bilen gabat gelmek maslahat berilýär;Darköne garaňky mebelleriň we garaňky pollaryň birleşmegi, "gara güýz şemalynyň öwüsmeginiň" depressiw duýgusynyň öňüni almak üçin has seresap bolmaly.

4. Everyonealňyşmak aňsat däl diýip, hemmelere maslahat berip biler: diwar çuň, ýer, mebel çuň.Jaýyň diwarynyň reňki gaty pes bolsa, poluň reňki reňkiň arasyndan saýlap biler, mebelleriň reňki çuňlugy orta bolup biler.

5. Garrylar we çagalar otaglary üçin ýyly reňkli pollar maslahat berilýär.Ildumşak we ýyly reňkler adamlary rahat we şadyýan edip biler, şonuň üçin şeýle poly saýlamak garrylar we çagalar üçin amatlydyr.

Şonuň üçin ýatylýan otagyň polunyň haýsy reňki owadan, ýatylýan otagyň reňkini nädip saýlamaly?Soň bolsa, seniň üçin ederin.

Kanar sary Has köp ulanylýan reňkleriň birine, bizi ýyly duýuň.Specialörite mebel bilen açyk sary diwarlaryň utgaşmasy ýyly interfeýsi görkezýär.

Gök ýaşyl Bedatylýan otagda asylan goýy ýaşyl pol plitalary ýönekeý dizaýn duýgusyny görkezer.Thatöne beýle oýun has berk, şonuň üçin seresap bolmaly.Pol kafeliniň haýsy reňki gowy bolsa, anyk ýagdaýa görä karar bermeli.

Goňur goňur Goňur goňur goýy reňk asylan şkaf we diwar şkafy retro moda atmosferasyny gowy görkezer.Haýsy reňkli plitkalar ulanylsa-da, olary sazlaşykly laýyklaşdyrmak ýerliklidir.

Açyk çal Açyk çal reňkli ýatylýan otag agdyklyk edýär, doly usuly saýlaň.Simpleönekeý stil bezegi, täze we owadan, adamlara bagtly duýgy berýär

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 4mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 4mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: