SPC gat 278-10

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 4,5mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Greenaşyl daşky gurşawy goramak, SPC pollary milli zyňyndylaryň azalmagyna we täze pol materiallarynyň oýlanyp tapylmagyna jogap bolup, spc poluň esasy çig maly PVC rezin, ekologiýa taýdan arassa zäherli täzelenip bolmaýan çeşmeler, 100% formaldegid, gurşun, benzol, agyr metallar we kanserogenler, eräp bilmeýän uçgunlar, radiasiýasyz, hakykatdanam daşky gurşawy goramak.spc pol gaýtadan ulanylýan ýer materialy we planetamyzyň tebigy baýlyklaryny we ekologiki gurşawyny goramak üçin möhüm ähmiýete eýe

Garşylyk geýmek, ýiti gural bilen çyzyp bolmaýandygyny aňladýar

Siaobian-dan köplenç hyzmat meýdany we habar meýdanyndaky SPC poluň garşylygy barada soralýar.SPC poluň ýüzüni çyzmak üçin pyçak ýa-da açar ýaly ýiti gurallary çykarmagy agzap geçýär.Dyrnak bar bolsa, köýnege çydamly däl diýlip hasaplanýar.Aslynda, PVX gulplama polunyň döwletiň aşgazana garşylyk synagy diňe bir ýüzüni çyzmak üçin ýiti gurallary ulanmak däl-de, 1 kg basyş şertinde poly üwemek we barlamak üçin tekiz aşaky tegelek ýylmaýjy disk ulanmakdyr.Aýlawly ýylmaýjy näçe öwrülişikden soň, poluň üstündäki aşgazana garşylyk gatlagy bazanyň öwrülişiginiň sanyny paş etmek üçin geýilýär.Bu düwüniň öwrülişigi, PVX gulplama polunyň könelmegine garşylyk görkezijisidir.Mysal üçin, birleşdirilen poluň öwrülişiginiň sany milli iň pes standart 1500.Şonuň üçin PVC gulplama polunyň könelmegine garşylyk milli synag edarasy tarapyndan ýörite kesgitlenýär.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 4,5 mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 4,5mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: