SPC gat SM-021

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 4mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Häzirki wagtda spc-iň galyňlygy 4mm däl we 6mm iki spesifikasiýa has adaty, sebäbi ýurtda poluň ululygy barada käbir standart düzgünler ýok, şonuň üçin her bir zawodyň polunyň ölçegi henizem başga.Spc poly inçe, ýöne agramy ýokary we köýnek garşylygy ýokary.Häzirki wagtda iň oňat hilli ýa-da eksport görnüşli pol standartlary, ak ýerli materiallar, ýokary ýagtylyk geçiriji materiallar.Surfaceerüsti agyr metallara we formaldegidlere çydamly.Ikinjisi, gaýtadan işlenen material bilen proporsional garylan SPC poly.Käbirleri henizem ak aşagyna ýetýärler, ýöne çeýe däl.Aňsat.Şeýle hem erbet ýaşyl esasy plastinka bar.Bu esasan öýde ulanylýar.Önümleri kän tanatmagyň zerurlygy ýok, söwda merkezini boşluk bilen goýmak üçin ulanyp bilersiňiz, aslynda her kimiň satyn almak islegini görmek üçin meseläniň inedördül dollary.

Daşdan ýasalan pol, doglan gününden bäri adam durmuşyna ägirt uly täsir edipdir.Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen plastmassa adamlaryň gündelik durmuşynda has giňden ulanylýar, uly bolmadyk kosmos gämisi adamlaryň saçak gaplary üçin plastmassa önümlerini ulanýar, gurluşyk materiallary pudagynda plastmassa önümleri giňden ulanylýar.Pvc plastmassa poluň esasy materialy hökmünde sarp edijiler tarapyndan ýuwaş-ýuwaşdan, ýagny daş-plastmassa pollardan peýdalanýar.

Synagyň ygtyýaryna görä, daş pollar güýçli kislota we aşgar poslama garşylygy bar, hassahanalarda, barlaghanalarda, gözleg institutlarynda we beýleki ýerlerde ulanmak üçin örän amatly gurşawyň synagyna çydap biler.

SPC poly arassalamak we abatlamak

1. Daş görnüşini gowulaşdyryň: gündelik ulanylanda öndürilýän hapany wagtynda aýyryň, SPC polunyň ajaýyp görnüşini we tebigy ýalpyldawuklygyny doly görkeziň.

2. poly goraň: SPC poluny tötänleýin himiki maddalardan, çilimiň yz belliklerinden, aýakgap yzlaryndan, ýagdan we suwdan goraň, üstüň mehaniki köneliş tizligini peseldiň, poluň berkligini doly oýnaň, şonuň üçin poluň hyzmat ediş möhleti.

3. Amatly ideg: ykjam ýerüsti gurluşy we SPC poluň aýratyn bejergisi sebäpli, poly arassalamak we hyzmat etmek möhletini uzaldyp bilýän gündelik arassalaýyş we tehniki hyzmat etmeklige üns berilmelidir.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 4mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 4mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: