SPC gat 7141

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 4,5mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

SPC pollary we birmeňzeşligi geçip bilýän rulon polunyň ýangyna garşylygy, Hytaýyň milli standarty GB8624-2006, B1 standartyna ýetdi, agaç pollardan has gowy, haly ajaýyp, daşdan soň ikinji.

spc poluň adaty pol materiallary bar, ses siňdiriş effekti bilen deňeşdirip bolmaýar, ses siňdiriş öndürijiligi 15-18 işe ýetip biler, şonuň üçin hassahanalar otaglary, mekdep kitaphanalary, hasabat zallary, teatrlar we beýleki saýlanan spc poly ýaly asuda gurşawa mätäçlikde , beýik ökjeli we ýeriň urmagy pikirleriňize täsir eder diýip alada etmegiň zerurlygy ýok, spc pollar size has amatly, adamkärçilikli ýaşaýyş şertleri berip biler.

SPC pollary belli bir derejede antibakterial häsiýetlere eýedir, antibakterial serişdeleri goşmak üçin önümçilik prosesinde SPC polunyň ajaýyp öndürijiligi, sebäbi bakteriýalaryň köpüsi bakteriýalaryň köpelmegini öldürmek we saklamak üçin güýçli ukyby bar, şonuň üçin ýokary gurşawyň dezinfeksiýa talaplary hassahananyň operasiýa otagy SPC poly iň amatly saýlawdyr.

SPC poluň ömrüni hakykatdanam çözýän zat, aşaga çydamly gatlak

SPC köýnege çydamly pol, adatça, ýokary gatlakly kalendar materiallaryndan bäş gatlakdan durýar, daşyndan içerki UV gatlagy, könelişme gatlagy, mata gatlagy, SPC substrat gatlagy we substrat gatlagy.Könelişmäge çydamly gatlak, SPC poluň hyzmat möhletini kesgitlemek üçin esasy bölek bolup durýan, çydamly material alýumin bilen goşulan ýerüsti kagyz bilen emdirilen melamin rezinden ýasalýar.

Könelmäge çydamly gatlak, SPC könelmegine çydamly pol, könelişme garşylygy, çyzylmaga garşylyk, çilimiň ýakylmagyna garşylygy, hapalanmaga garşylygy, poslama garşylygy we çyglylyga garşylygy ýaly möhüm fiziki we himiki aýratynlyklary berýär.Öý hojalygynyň SPC polunyň könelişme öwrülişigi 10000 rewolýusiýadan (0,2 mm aşaga çydamly gatlak galyňlygy) uly ýa-da deň bolmaly, jemgyýetçilik SPC polunyň könelişme rewolýusiýasy 15000 rewolýusiýadan uly ýa-da deň bolmaly (0.3mm) aşaga çydamly gatlagyň galyňlygy).

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 4,5 mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 4,5mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: