WPC gat M002

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1200 * 180 * 8mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Çydamly, uzak hyzmat ömri, agaç görnüşi, plastmassa önümlerinden has berkligi, gaty gowy;

Ajaýyp fiziki häsiýetlere eýe, agaç ululygynyň durnuklylygyndan has gowy, önümleriň ajaýyp görnüşini görkezmek üçin çatryklar, çişirme, agaç yzlary, çişirme, malç ýa-da birleşdirilen ýer we beýleki amallar bolmaz;

Termoplastiki gaýtadan işlemek bilen, programmany öňe sürmek aňsat, agaçdan ikinji derejeli gaýtadan işlemek bolýar: görnüp duran, meýilleşdirilip bilinýän, dyrnak ýa-da nurbat bilen berkidilen we bejermek aňsat;Ony gaýtadan ulanyp we gaýtadan ulanyp bolýar, biodegrirlenip bilýän we ekologiýa taýdan arassa.

Techokary tehnologiýaly tehnologiýany ulanmak, galyndy plastmassa we ösümlik apelsin polýuslaryny ulanmak, plastmassa agaçdan ýasalan materiallara basylan ýokary temperatura arkaly daşky gurşawy goramagyň adaty önümidir.

Bu materialyň siňdiriji tizligi bary-ýogy 0,2%, suwa gowy garşylyk, galyp etmek aňsat däl, poslama garşy, gurçuga garşy çüýremek, gowy himiki durnuklylyk, ýokary gatylyk.

Bu material güýçli gurluşy, üstki gatylygy, geýmek aňsat däl, zerurlyklara görä dürli reňk öndürip biler, garramaga garşy oňat öndürijilik, uzak ömri, açyk bezeg bagy, peýza design dizaýny, howly, pol, peýza chair oturgyjy, garawul önümçiligi we beýleki saýlama materiallar.

WPC pol, ýarym gaty plastmassa pola degişlidir, adatça agaç-plastmassa pol diýlip atlandyrylýar, sebäbi irki WPC gatynda agaç-plastmassa pol diýlip atlandyrylýan agaç tozy goşuldy.Plyönekeý söz bilen aýdylanda, ol LVT gatlagyndan we WPC gatlagyndan durýar, aýak rahatlygy we ses siňdiriş täsiri gaty görnüklidir, eger dykyz gatlagy ýa-da EVA gatlagy goşulsa, käbir adamlar aýak duýgusy we gaty agaç poluň tapawudynyň ýokdugyny aýdýarlar.Rahatlyk nukdaýnazaryndan WPC, PVX poluň adaty gaty agaç pollaryna iň ýakyn, pudakdaky käbir adamlar "altyn pol" diýilýär.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 8mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1200 * 180 * 8mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: