SPC gat DLS007

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 935 * 183 * 3,7mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Spc poluň bahasy pes

Öýde ýeriň aşagyndaky ýyladyş bar bolsa, bir mesele bar bolsa, gurnamak üçin aýyrylan we abatlanylýança spc pol, häzirki wagtda gulplama tehnologiýasy bilen tikilen şäher ýelimsiz aagondarha süňküniň köp gaty.Beýleki tarapdan pol plitalary ezilmeli we täzeden asfaltlanmaly, bu bolsa öz gezeginde gaýtadan satyn alynmaly.

SPC çalt poluň artykmaçlyklary näme?

1. Daşky gurşawy goramak we saglyk

Nebit basyşy bilen öndürilýär.Bazardaky ekstruziýa arkaly öndürilen SPC polundan tapawutlylykda, ýelim bar.Zäherli we tagamsyz, 0 formaldegid, hapalanma, täzelenip bilýän materiallar, zäherli maddalar ýok, adam bedenine zyýan ýok diýmek bolar.

Kafel poly amatly, amatly we sagdyn SPC poly bilen örtülendir.

2. Ojak we suw geçirmeýän

SPC poluň üstki gatlagy ýörite tehnologiýa bilen bejerilýär.Gözenek ýok.Suw oňa girip bilmez.Bu tebigy we suwdan gorkmaýar.Arassaçylyk gury otagynda, aşhanada we aýna örtülen balkonda hiç hili mesele ýok.Pol plitalary ýaly däl.Suw bilen boýalananda basmak we süýşmek aňsat.“Freescale SPC” poly suw bilen duşuşanda haýran galdyrýar.Garrylar, çagalar, göwreli aýallar we hassalar üçin has amatlydyr.Şonuň üçin SPC çalt polda suw geçirmeýän antiskid täsiri gaty gowy.

3. costokary çykdajy, pes baha

Köp adamlar SPC çalt pol daşky gurşawy goramak materialydyr we bahasy elbetde pol kafellerinden has ýokarydyr öýdýärler.Aslynda, SPC poluň bahasy gaty adalatly.Adaty SPC poluň bahasy pol kafelleriniň bahasyna meňzeýär.Esasy sebäbi zähmetiň gymmat bolmagydyr.Bir kwartira üçin 20 ýuana, ýerüsti bejeriş kwartirada 15 ýuana üýtgeýär.SPC çalt poluň galyňlygy we ululygy dürli-dürli, bu hem bahalaryň birnäçe görnüşine we gymmat bahalaryna sebäp bolýar.Özüňiziň saýlamagyňyzy görüň.

4. Örän ýeňil we geýmäge çydamly

SPC çalt ýüklenýän pol gaty ýeňil we inçe.Agramy her inedördül metr üçin bary-ýogy 6-8 kg.Inçe bolsa-da, könelmegine garşylyk adaty gaty agaç poluňkydan birnäçe esse ýokarydyr.Polat topy ýere we yza sürtseňiz, yz bolmaz.Hyzmat möhleti 20 ýyldan gowrak, ses izolýasiýa täsiri hem gaty gowy.Aşagyny 0,5mm / 1mm / 1.5mm / 2mm ses izolýasiýa gatlagy bilen sazlap bolýar.

5. heatylylygy gowy saklamak we çalt ýylylyk geçirmek

SPC çalt ýüklenýän poluň üstü arassa galkan bilen bejerilýär, şonuň üçin ýylylygy tygşytlamak gaty gowy, gyşda ýyly we tomusda salkyn.Aýak basanyňyzda ýalaňaç sowuk bolmaz.Aýak özüni gaty rahat we çeýe duýýar.90 dereje gaýta-gaýta egilip bilýär.Kalsiý poroşokynyň goşulmagy sebäpli, ýylylyk geçirijisi we SPC poluň izolýasiýasy has gowudyr.Öýde pol goýulsa, Freescale SPC çalt gurnama poluny saýlamak maslahat berilýär.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Daş dokumasy
Umuman galyňlyk 3.7mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 935 * 183 * 3,7mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: