SPC gat JD-036

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 4,5mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Laminat pol gaty ýönekeý, häzirki zaman önümleri, belki has köp öndürijiler edip biler.Woodöne gaty agaç birleşmesi hökman däl, gaty agaç pol we gaty agaç pol bilen ýyladylýan pol, bosaganyň, aktiwleriň we agaç çeşmeleriniň bardygyny aýdyp bolar.Bu deňeşdirme derejesi.Kriteriýalaryň nämedigini göreliň.Aýratyn eşik garşylygy köp gatlydan has gowudyr;Daşky gurşawy goramagyň aýratynlyklary bilen deňeşdirilende, güýçlendirmegiň köp bölegini köp gatlak bilen deňeşdirip bolmaz;Iýerarhiýa duýgusy bilen deňeşdirilende, güýçlendirmek köp gatly ýaly gowy däl;Bahany deňeşdiriň, köp gatlakdan has tygşytly;Köp gatly gaty agaç pollar laminat pollaryň we arassa gaty agaç pollaryň ortasyna ýakyn, şonuň üçin laminat pollaryň we arassa gaty agaç pollaryň artykmaçlyklaryna eýedir we tebigy kemçilikleri hem görnüp dur.

Işewürlik tarapyndan iberilen maglumatlar we size satmak isleýän zatlaryny kesgitlemekden.Satmak poly güýçlendirýär diýip pikir edýärin.Güýçlendirmegiň artykmaçlyklarynyň ep-esli ýokarlanjakdygyna şübhelenemok.Öwrenmeli zadyňyz, öýüň bezegi, haýsy çig mal satyn almaly.Costokary çykdajyly öndürijilikmi?Ora-da iýerarhiýa duýgusyny dowam etdirmek üçinmi?Environmenta-da daşky gurşawy gowy goramak?Şeýlelik bilen, agaç pollardan 360 dereje tutmaly.Agaç pollar indi bazarda üç kategoriýa bölünýär: laminat pol, parket (öňdebaryjy hökmünde köp gatly we üç gatly gaty agaç), arassa gaty agaç pol.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 4,5 mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 4,5mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: