SPC gat DLS006

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 935 * 183 * 3,7mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

SPC poly hajathana bilen enjamlaşdyrylyp bilner

SPC poluň ýokary suw geçirmeýän çyglylyga garşylygy bar, köpürjikli suw hem deformasiýa edip bilmeýär, süýşmäge garşy, aýakdan has suwly duýulýar, has ygtybarly göreşden gorkmaýar.Specialörite antibakterial, hapa garşy bejergiden soň SPC poluň üstü, köp mukdarda bakteriýany öldürmek ukyby bar, bakteriýalaryň köpelmegini saklap biler, aşa çyglylyk we galyndy sebäpli bolmaz.Vanna otagy gaty amatly

Öý SPC poly bilen DIY

Köp adamlar SPC poluň tapawudynyň reňkden, dokumadan we materialdan başga zat däldigini, bezeg saýlamagyň uly däldigini duýup bilerler.

Aslynda, agaç pol bilen deňeşdirilende, has köp dürli görnüşli SPC poly goýmak usuly.

Köp batyrgaý, gyzykly, şahsylaşdyrylan pol bezeg effektine ýetip biler.

SPC daş plastmassa poluň könelmegine garşylygy kesgitlemegiň usuly: poluň üstünde 50 gezek üwemek üçin çäge kagyzyny ulanyň, galp ýer zaýalanar we insol açylar.Aslynda, öý poly üçin 4000 öwrülişikli aşaga çydamly pol 10 ýyldan gowrak wagtlap ulanylyp bilner.Sarp edijiler, 50 ýyllap könelip bilmeýän eşik satyn almaly bolmaýşy ýaly, gaty ýokary aşaga çydamly rewolýusiýalary amala aşyrmagyň zerurlygy ýok.Biziň poluň aşaga çydamly poly berk gözegçilik, ýokary marka poluň täze görnüşi hökmünde, elbetde kepillendirilýär!

Pol we mebel ýerlikli gabat gelmeli.SPC reňki mebelleriň reňkini kesgitlemeli we esasy äheň hökmünde asuda we ýumşak bolmaly, sebäbi ýer bezegi hemişelik bezege degişlidir, umuman, pol ýygy-ýygydan çalşylmaz, şonuň üçin has bitarap reňk saýlap bilersiňiz.Sesden açyk reňkli mebel çuňňur we açyk reňkli pol bilen gabat gelip biler, ýöne gara mebel bilen garaňky poluň gabat gelmegi aýratyn seresap bolmalydyr.Maşgala diwarynyň reňki dogry gabat gelmese, adamlaryň gaty gynandyryjy duýgusyna "gara we gara gara bir bölek" öndürmek aňsat.Doly reňkli we döwrüň tendensiýasyny yzarlaýan polumyz!

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Daş dokumasy
Umuman galyňlyk 3.7mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 935 * 183 * 3,7mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: