SPC gat JD001

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 3,7mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Spc poluň bahasy pes

Bejeriş üçin pes çykdajylar

Öýde ýeriň aşagyndaky ýyladyş bar bolsa, bir mesele bar bolsa, gurnamak üçin aýyrylan we abatlanylýança spc pol, häzirki wagtda gulplama tehnologiýasy bilen tikilen şäher ýelimsiz aagondarha süňküniň köp gaty.Beýleki tarapdan pol plitalary ezilmeli we täzeden asfaltlanmaly, bu bolsa öz gezeginde gaýtadan satyn alynmaly.

SPC daş plastmassa pol, tebigy daş tozanyndan we tebigatdan alnan kristaldan çykarylýan innowasion poluň täze nesli.Poluň taryhynda görlüp-eşidilmedik täzelik.Merjen ýaly arassa we hrustal ýaly arassa.Spiral ekstruziýa prosesi bilen ussatlyk bilen ýasalýar we şeýlelik bilen täze kategoriýa SPC daş plastmassa poly emele getirýär.

SPC daş plastmassa poluň gurluşy

SPC daş plastmassa pol, esasan UV açyk gatlakdan, aşaga çydamly gatlakdan, reňkli film gatlagyndan, SPC polimer substrat gatlagyndan, ýumşak we sessiz gaýtalanýan gatlakdan ybarat çig mal hökmünde kalsiý tozanyny ulanýan pol materialynyň täze görnüşidir.Öý poly üçin örän amatly.

SPC daş plastmassa pol, ýelim bolmazdan, düzüminde formaldegid, benzol we beýleki zyýanly maddalar ýok, hakyky 0 formaldegid, ýaşyl pol adam bedenine zyýan bermez.SPC daş plastmassa poly aşaga çydamly gatlakdan, mineral gaýa poroşoklaryndan we polimer tozanyndan emele gelýändigi sebäpli, suwdan tebigy gorkmaýar we poluň deformasiýasy we çişler sebäpli döreýän çyglylyk barada alada etmegiň zerurlygy ýok.Suw geçirmeýän, çygly täsir gaty gowy, şonuň üçin hajathana, aşhana ulanyp biler.SPC daş plastmassa poluň üstü UV bilen bejerilýär, şonuň üçin gowy ýylylyk izolýasiýa ýerine ýetirijiligine eýe.Arealaňaç aýak bassaňam sowuk bolmaz.Bu gaty amatly.Şeýle hem oňat çeýeligi bolan gaýtadan dikeldilen tehnologiýa gatlagyny goşýar.90 gradus gaýta-gaýta egilseňizem, agyrynyň düşmeginden gorkmaň.Garrylaryň we çagalaryň köplenç girýän we çykýan ýerleri üçin gaty amatly.

SPC daş plastmassa pol giňelmeýär, deformasiýa edilmeýär we soňraky tehniki hyzmatyň zerurlygy ýok.Aşakda ses izolýasiýa gatlagy bar, şonuň üçin ses izolýasiýa täsiri hem gaty gowy.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 3.7mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 3,7mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: