WPC gat 1207

Gysga düşündiriş:

Agaç plastmassa ýadrosy (WPC), winil we laminat poluň iň gowy häsiýetlerini kabul edýän agaçdan we plastmassadan ybarat patentlenen gibriddir.COREtec ™ we INNOcore, ähli WPC ýaly, 100% ftalat mugt materialdyr.WPC suw geçirmeýän, ýokary durnuklylygy üpjün edýär we çyglylygy has ýokary bolan ýerlerde gurmak üçin amatlydyr.Suwuň täsirine düşse hiç haçan çişmez!Öýüňize gatlar, ajaýyp arzan bahalarymyzda WPC winil pollarynyň ajaýyp görnüşini hödürlemek bilen buýsanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

WPC-iň gatlakly gurluşy, winil gatlagynyň iň ýokary ses peseltmek ukybyna täsirini üpjün edýär.Laminat pollardan gysylma ýa-da sowuk, içi boş ses ýok.Bu bir ümsüm material!Käbirleri hatda premium birikdirilen dykylyk paddingini hem görkezýärler.Dyk, ses izolýasiýa örtüginiň altyn standarty, aýak basýan ýerlerde we beýleki islenilmeýän seslerde köpükden has täsirli.1,5 millimetr galyňlykdaky dykylyk dykylyşy, hatda 3 millimetrden has gowy ses çykarýar we tebigy çyglylyga çydamlydyr!WPC vinil poluny birikdirilen pad bolmasa satyn almagy saýlan sarp edijiler üçin goşmaça padding gerek däl.

Nirä gidip biler?

Käbir gatlar içi boş “kran, kran” sesini öndürmek bilen meşhurdyr.WPC däl!Onuň berk gurluşy we ölçegli galyňlygy aýak astynda has uly ýylylygy üpjün edýär.

WPC-iň iň ajaýyp artykmaçlyklaryndan biri köp taraplylygyndan gelýär.Laminatyň ýadro tagtasyndan tapawutlylykda, WPC agaç plastmassa ýadrosy çyglylyga we temperaturanyň üýtgemegine sezewar bolanda ölçeg taýdan durnuklydyr.100% suw geçirmeýär!WPC pollar aşhanalar, hammamlar, kir ýuwulýan otaglar we çyglylyga sezewar bolan beýleki ýerler üçin adaty wariantlardan çykmagyň ajaýyp usulydyr.

Çagalaryňyz barmy?Öý haýwanlary?Köp aýak hereketini görýän işli maşgala?Soňra pyçaklar bilen togalanjak, gaty urulýan ýerlere durup, ylgap çykjak pol materialy gerek.WPC bularyň hemmesini edip biler!Owadan görünmek we owadan bolmak üçin döredilen täsirlere, tegmillere, dyrnaçaklara we geýimlere ýokary çydamly.

Haçan gurup bolar?

Adatça, pol materiallary täze gurşawynyň temperaturasyna we çyglylygyna öwrenişmek üçin wagt talap edýär.WPC däl!WPC-ni gurmazdan ozal bir gün garaşmak hökman zyýan bermese-de, hökmany däl.

WPC aşaky gat taýýarlygynda kän bir zerurlyk ýok.Acksaryklar?Aýralyk?Mesele ýok!Laminat we winil pollardan tapawutlylykda, WPC-iň berk ýadrosy tekizlemek ýa-da abatlamak üçin goşmaça iş etmezden, tekiz däl kontrplakdan ýa-da beton aşaky gatlardan geçmäge mümkinçilik berýär.Elbetde, gurnamazdan ozal öndürijiniň aşaky gatlar baradaky aýratynlyklaryny okaň.

WPC Winil, stiliňize laýyk dürli reňklerde
Haýsy reňk saýlasaňyz, WPC winil opsiýalarymyzyň hersine goşmaça çykdajylar bolmazdan goşmaça rahatlyk berýän uzyn kepillik barlygyny bilip aňsat dynç alyp bilersiňiz.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 12mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 4,5mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: