SPC gat 7446-3

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 4,5mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

SPC pol, çig mal hökmünde kalsiý tozy, UV gatlagy, aşaga çydamly gatlak, reňkli film gatlagy, SPC polimer substrat gatlagy, ýumşak we sessiz gaýtarma gatlagy.Daşary ýurt jaýlaryny abadanlaşdyrmak bazary gaty meşhur, öý gaty üçin ulanylýar.

SPC ýelimsiz önümçilik prosesinde pol, şonuň üçin hiç hili formaldegid, benzol we beýleki zyýanly maddalar, hakyky 0 formaldegid ýaşyl pol adam bedenine zyýan bermez.

SPC poly aşaga çydamly gatlakdan, mineral gaýa poroşoklaryndan we polimer tozanyndan emele gelýändigi sebäpli, tebigy ýagdaýda suwdan gorkmaýar, öý polunyň deformasiýa, galyndy problemalary sebäpli döreýän çişler hakda alada etmegiň zerurlygy ýok.Suw geçirmeýän, galyndylara garşy täsir gaty gowy, şonuň üçin hammam, aşhana, balkon ulanylyp bilner.

SPC poluň üstü UV bilen bejerilýär, şonuň üçin izolýasiýa öndürijiligi gowy, aýakýalaňaç aýak bassa-da sowuk, gaty amatly bolmaz we gaýtadan dikeldiş tehnologiýasy gatlagyny goşsa-da, 90 gradus egilse-de has çeýeligi bar. garry çagalary bolan maşgalalar üçin gaty amatly agyry düşmekden gorkmaň

1. Sement poluny ýasamak boýunça teklipler: asyl sement polunyň tekizligi kabul ederlikli bolsa (2 metrlik hökümdaryň ýere gaçmagy 3 mm-den köp däl), gulp poly, ýelimsiz pol we adaty daş plastmassa pol gönüden-göni asyl gatda goýup bolýar we reňki agaç dänesi, daş dänesi ýa-da haly dänesi bolup biler.Asyl sement topragy tekiz bolmasa-da, gatylygy ýeterlik bolsa we çäge ýok bolsa, ýeriň tekizligini düzmek üçin öz-özüni tekizlemek gatlagy bolmaly.Asyl topraga çynlakaý çäge bar bolsa, ony ýene-de sement kerpiç bilen tekizlemeli, soňra bolsa özüni tekizlemeli ýa-da poly göni goýmaly.

2.Kafel, terrazzo pollary goýmak boýunça teklipler: ýer birneme tekiz bolsa, boşluk birneme az, boş däl bolsa, göni gulp poly, adaty daş plastmassa poly saýlamak maslahat berilýär.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 4,5 mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 4,5mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: