SPC gat 201

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 4mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Milli ösüş meýilnamasyna laýyklykda gurluşyk pudagy halk hojalygynyň sütün pudaklaryna öwrüler.3.urt 3,35 milliard inedördül metr şäher ýaşaýyş ýerlerini, 5 milliard inedördül metr şäher ýaşaýyş ýerlerini we 1 milliard inedördül metr töweregi jemgyýetçilik binalaryny gurar.Daşary ýurt PVX pollarynyň häzirki paýyna görä, bu ullakan bazar bolar we plastmassa pol bazarynyň ösmegine güýçli itergi berer.Saglyk, ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa bezeg düşünjeleriniň ýaýramagy bilen adamlar plastmassa pollaryň artykmaçlyklaryna has gowy düşünýärler, plastmassa pollara bolan ynam günsaýyn artýar.Agaç we mermer pollara alternatiwa hökmünde SPC pollary saklap bolmajak tendensiýa.

Mundan başga-da, SPC pollaryň gündelik hyzmaty has amatlydyr.Gaty agaç sport pollary hünär taýdan tehniki hyzmat etmegi talap edýär, tehniki hyzmat üçin çykdajylar gaty ýokary we SPC sport polunyň üstleri könelişen we hapa garşy, ömrüň dowamynda mumyň zerurlygy ýok.Hünärmen däller tarapyndan arassalanyp we saklanyp bilner we gündelik arassalamak diňe biraz çygly şepbigi talap edýär.Islendik pudakda bazaryň ösüşi togtadylmaly däldir we plastmassa pollary hem muňa degişli däldir.Plastmassa pollar üçin potensial müşderi bazasy hem gaty uludyr we geljekde has köp adam SPC poluna siňer.

spc latch pol pol pudagynyň täze nusgasyny döwdi, biz bezegdedik, birinji element ýaşyl saglyk, şeýle hem 0 formaldegid poluny tapmak, soň bolsa latch poly siziň üçin.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 4mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 4mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: