WPC gat M008

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1200 * 180 * 8mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

WPC poluň gurluşy ýumşak çeýeligi gaty gowy, agyr zatlaryň täsiri astynda gowy elastik dikeldiş, örtülen pol dokumasy ýumşak çeýeligi has gowudyr, aýaklary rahat "pol ýumşak altyn" diýilýär.Şol bir wagtyň özünde, WPC poluň güýçli täsir garşylygy bar, sebäbi agyr täsir zyýany güýçli elastik dikeldiş, zeper ýetirmez.Ajaýyp WPC pol, adam bedenine şikesleri azaldýar we aýakdaky täsirini dargadyp biler.Täze gözlegler, ýokary ulagly ýerlerde ajaýyp WPC pol gurlandan soň, beýleki gatlara garanyňda ýykylmagyň we ýaralanmagyň derejesiniň takmynan 70 göterim pesdigini görkezýär.

Oorapyk pvc agaç-plastmassa pollar, kesilip bilner, kesilip bilner, önümiň gurluşy baý, reňkli, dürli şekilleri edip biler, dizaýnerlere has ylham we giňişlik getirip biler, bezeg dizaýn medeniýetiniň täzeligini öňe sürer.Eko-agaç üstü birneme tekiz, oňat reňkli ýalpyldawuk, ýöne könelişen çagalaryň öý haýwanlary hakda alada etmeli, könelişme, çyzmaga çydamly material.Gaty agaç üçin bu talaplary ýerine ýetirmek kyn.

Oorapyk pvc agaç-plastmassa pollary gurmak gaty amatly, gysga gurluşyk sikli, wagt we zähmet çykdajylaryny ep-esli tygşytlaýar.Eko-agaç güýji gaty ýokary, hyzmat ediş möhleti adaty agaçdan birnäçe esse köp, döwülmez, giňelmez, deformasiýa bolmaz, abatlamak we bejermek zerurlygy ýok, arassalamak aňsat, geljekki tehniki çykdajylary tygşytlamak.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 8mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1200 * 180 * 8mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: