WPC gat 1206

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1200 * 178 * 12mm (ABA)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Ultra ýeňil we ultra inçe

WPC poluň galyňlygy bary-ýogy 1,6mm-9mm, inedördül metr üçin agramy bary-ýogy 2-7kg.Binada gurluşyk korpusyny götermek we ýer tygşytlamak üçin deňeşdirip bolmajak artykmaçlyklary bar we täze we köne jaýlary täzeden gurmakda aýratyn artykmaçlyklary bar.

optidur NC

WPC polunyň üstünde ýokary tehnologiýa bilen gaýtadan işlenýän ýörite aç-açan çydamly gatlak bar.Surfaceerde ýörite bejerilen aşa aşaga çydamly gatlak, ýer materiallarynyň ajaýyp könelmegine doly kepillendirýär.Surfaceeriň aşaga çydamly gatlagy, galyňlygyna görä adaty şertlerde 10-15 ýyl ulanylyp bilner.

Eokary çeýeligi we aşa täsir garşylygy

WPC poly ýumşak we elastik bolup, agyr zatlaryň täsiri astynda gowy elastik dikelişe eýe.Bobanyň poly ýumşak we elastik.Oňaýly aýaklaryna "ýer materiallarynyň ýumşak altynlary" diýilýär.Şol bir wagtyň özünde, WPC poluň güýçli täsir garşylygy we agyr zatlaryň zeperlenmegi üçin güýçli elastik dikelişi bar we zeper ýetirmez.

Super süýşmek

WPC poluň aşaga çydamly gatlagynyň süýşmegine garşy aýratynlygy bar we adaty ýer materiallary bilen deňeşdirilende, WPC gatynda has aýak duýgusy bar we süýşmek aňsat däl, ýagny suw näçe köp duşsa, şonça-da özüne çekiji bolýar. bolup durýar.

Fireangyn saklaýjy

WPC poluň ýangyn görkezijisi B1, B1 derejesine ýetip biler, ýagny ýangynyň öndürijiligi gaty gowy, daşdan soň ikinji ýerde durýar.WPC poluň özi ýanmaz we ýanmagyň öňüni almaz;gyzyklanmany döredýän zäherli we zyýanly gazlary öndürmez.

Suw geçirmeýän we çygly

WPC poly suwdan gorkmaýar we ýokary çyglylygy sebäpli çişmez, sebäbi esasy düzümi winil rezinidir we suw bilen ýakynlygy ýok.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 12mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1200 * 178 * 12mm (ABA)
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: