SPC gat 282-2

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 4,5mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

100% suw geçirmeýän, PVX we suwuň ýakynlygy ýok, ýokary çyglylyk galyndylary sebäpli ýüze çykmaýar.Rainagyş möwsüminiň has köp bolan günortasynda spc pollar çyglylyk bilen deformasiýa edilmeýär, bu poluň gowy görnüşi.

Ojakdan goraýan, sp1 poluň B1 derejesi, daşdan soň ikinji, ýangyny 5 sekunt awtomatiki öçürip, ýangyn saklaýjy, öz-özüni ýakmaz, zäherli, zyýanly gaz öndürmez.Fireangyn söndüriji ýagdaýlar üçin amatly.

Süýşmeýän, spc pollar we adaty ýerüsti materiallar, suwda nanofibrler has aýakly aýaklar, süýşmek has kyn, has suwly.Aeroport, hassahanalar, çagalar baglary, mekdepler we ş.m. ýaly jemgyýetçilik howpsuzlygy talaplary köp bolan köpçülik ýerlerinde garry çagalary bolan maşgalalar üçin amatly ýer materiallary saýlanylýar.

Ameangyn saklaýjy diňe ýakyp bilmeýär

Käbir ulanyjylar SPC poluny ýakyp biljekdigini ýa-da ýokdugyny görkezmek üçin has ýeňil almak isleýärler.Başarmaýan bolsa, oda garşy däl.Başarmaýan bolsa, ýangyny yza tesdirýär.Aslynda, milli standartlara laýyklykda, daş, kerpiç we ş.m. ýaly ýangyjy däl materiallar, B1 derejesiniň standartlaryna ýetmek üçin PVC gulp polunyň ýangyn reýting talaplary, pagta topy öz içine alýar diametri 10 mm bolan, alkogola batyrylan we tebigy ýanmak üçin PVC gulp poluna ýerleşdirilen.Pagta topy ýakylansoň, ýakylan PVX gulp polunyň yzynyň diametri ölçelýär.50 mm-den az bolsa, B1 derejeli ýangyn saklaýjy standartdyr.Onuň ýakylmagyna syn etmegiň ýerine.

Burnuňyz bilen ys almak ekologiýa taýdan arassa däl

Has takygy, güýçli ysly SPC poly ekologiýa taýdan arassa däl.SPC esasy materialyň özünde formaldegid ýok, hünärli SPC poly 100% formaldegid erkin goýberilmeli, hoşboý ys we goşundylar ysy bolup biler, adamlaryň bedenine zyýan bermez, adamlary oňaýsyz duýmaz.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 4,5 mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 4,5mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: