SPC gat SM-052

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 5.5mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

SPC poly, garaşylmadyk garaşylmadyk sowgat beriň.

PVC pol daş plastmassa poluň bir görnüşidir, onuň esasy düzümi: "winil rezin" bilen goşulan "tebigy daş tozy", aşa könelişme we täsir garşylygy we agyr täsir üçin güýçli elastik dikeldiş ukyby.

PVX daş plastmassa poluň artykmaçlyklary:

1. Daş plastmassa poluň üstündäki könelişme gatlagy, suw bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzda haýran galmagyň aýratynlyklary bilen ýörite skide garşy ýerine ýetirijilige eýedir.Şol bir wagtyň özünde, suw geçirmeýän we çyglylyga garşy ukyplylygy hem birinji derejeli.Uzak wagtlap suw bilen nemlenmese, zaýalanmaz.

2. Daş plastmassa poluň hem ýangyna garşylygy we ýangynyň öçürijiligi gowy, ýöne çilim uçlary ýere gaçýar, ýakylmasa-da, ýakylmaz;

Sary belligi aýyrmak aňsat bolmaz, ýöne birleşdirilen poluň ýangyn saklaýjy görkezijisi pes däl.

3. Daş plastmassa pol gowy kislota we aşgar garşylygy bar.

4. Daş görnüşi boýunça daş plastmassa poluň dürli dizaýnlary we reňkleri bar we ýokary derejeli önümler haly ýaly ömürlik çeper, ylmy, konkaw we konweks bolup, owadan we täze estetiki täsir galdyrýar.

PVX daş plastmassa poluň kemçilikleri:

Daş plastmassa poluň ýetmezçiligi, PVC rulon ýaly bökdençsiz birleşip bilmezligi we rulon polunyň ýumşaklygy bolmazlygydyr.Daş plastmassa poluň ýangyna garşylygy we ýangynyň yza galmagy häsiýetleri bar bolsa-da, mysal üçin, çilimiň ujy henizem ýerde bolsa-da, yssy ýanmasa-da, sary we gaýnap duran alamatlar bolar.Bu wagt bu ýerdäki poly diňe çalşyp bolýar.PVC poly ýylmaýjy bilen süpürip bolýar we mum bilen örtüleninde täze gurlan ýaly bolar.

Dünýäde ähli gulplary açmak üçin açar ýok.Şonuň ýaly-da, bezegde ýaşaýyş jaý ýagdaýyna görä PVX poly ulanmalydyrys.Mistakesalňyşlyklaryňyz barada alada edýän bolsaňyz, kömek soraň!

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 5.5mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 5.5mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: