SPC gat JD-066

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 6mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

SPC poluň artykmaçlyklaryndan biri: süýşmäge garşy, indi süýşmek we göreş hakda alada etme.Öýde keramiki plitkalar goýan dostlarymyň köpüsiniň skide garşy öndürijilik meselesini duýýandyklaryna ynanýaryn, sebäbi suw bilen boýalansoň, hapalanmak we süýşmek aňsat bolýar.Maşgalaňyzda garrylar we çagalar bar bolsa, gaty seresap bolmaly.SPC gatynyň anti-skid meselesi barada alada etmegiň hajaty ýok, sebäbi onuň üstki materialy, üýtgeşik tehnologiýa we skidka garşy dizaýny suw bilen ýüzbe-ýüz bolanda poly has “geň galdyrar” we sürtülme hasam güýçlener.Şonuň üçin haýsy aýakgap geýseňizem, skide garşy gowy öndürijilik gazanyp bilersiňiz.

SPC poluň iki artykmaçlygy bar: könelmäge çydamly.Poluň geýilmegine garşylyk, köp dostuň poly saýlanda ähmiýet berýän nokady.Könelişen öwrümleriň sany takmynan 6000 öwrülişik.Aşhanamyzda ulanylýan polat top, sürtülme güýjüni hem öz içine alýar.SPC polda polat top bilen yzly-yzyna döwüp bolýar.Floorhli poluň üstünde çyzylmajakdygyna göz ýetirersiňiz, üstüni goşmak bilen nagyşlar henizem düşnüklidir.

SPC poluň üç artykmaçlygy: ýangyndan goramak.Bu synagda hem edilip bilner.Alkogoly pürküji gazana sepiň.Spirtli içgiler ýakylandan soň tebigy ýagdaýda öçüriler.Ony çygly eşik bilen süpüriň we yzyňyz ýok derrew arassa we arassa boluň.Onuň materialy tebigy ýangyna garşylykdyr we ýangyndan goramak derejesi B1-e ýetýär, şonuň üçin indi köpçülik ýerlerinde SPC poly ulanylýar, sebäbi laminat pol we haly otdan gorkýar.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 6mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 6mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: