SPC gat JD005

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 3,7mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Otagyň ýagtylygy

Oorapyk ýagtylykda gowy däl, garaňky spc poluň saýlanmagyndan gaça duruň, ýogsam tutuş giňişligi garaňky, dar we wizual sütem duýgusyny döreder.

Çig mal: PVC adamlaryň gündelik durmuşynda giňden ulanylýar we daşky gurşawy goramak derejesi E1-e ýetýär.Döwlet edarasy tarapyndan synag edilen tebigy daş tozy, radioaktiw elementleri öz içine almaýar, agyr metallary öz içine almaýar we ýaşyl we daşky gurşawy goramak üçin ýer bezeg materialynyň täze görnüşidir.

Baha: arzan we gowy, bahasy gaty agaç poluň diňe 1/4 bölegidir.

Daşky gurşawy goramak: PVC zäherli däl täzelenip bilýän çeşme bolup, adam toprak baýlyklaryny goramak we durnukly ösüşi amala aşyrmak üçin möhüm ähmiýete eýe.

Suw geçirmeýän: güýçli suw geçirmeýän we çyglylyga garşy ukyp.Winil rezininiň esasy düzüm bölegi, suw bilen ýakynlygy ýok we suw bilen hapalanandan soň zeper ýetmez ýa-da deformasiýa bolmaz;şol bir wagtyň özünde ýokary çyglylyk sebäpli çişmez.

Gulp tehnologiýasy, poluň plastinkasyny tutuş bir gurluşa ýygnamak üçin, özara oklýuzal baglanyşyk görnüşinde, tersine tenonyň töwereginde poluň üstünden geçýär.Panel tehnologiýasy daşarky esbaplar bolmazdan "öz-özüne birikmegi" amala aşyrýar we häzirki wagtda iň ösen pol gurluşydyr.Geotermiki poluň ýokarlanmagy bilen, birnäçe gezek geçirilen synaglardan soň, pudak kem-kemden düşündi: SPC gulp poluny gönüden-göni pol kafel gaty agaç terrazzo poluna goýup bolýar, ýönekeý, amatly we çalt asma netijeliligi bilen köne we bezeg öwrülişigini tamamlaýar we täze gat;şol bir wagtyň özünde gulp, poluň durnuklylygyny ep-esli ýokarlandyryp biler.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 3.7mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 3,7mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: