WPC gat 1201

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1200 * 178 * 12mm (ABA)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1. Agaç plastmassa birleşýän material, plastmassa we süýümi öz içine alýan gowy gaýtadan işleýiş ýerine ýetirijiligine eýedir.Şonuň üçin agaç bilen gaýtadan işlemek ýerine ýetirijiligi bar.Ony görmek, çüýlemek we meýilleşdirmek bolýar.Agaçdan ýasalan gurallary ulanmak bilen tamamlanyp bilner we dyrnagy saklaýan güýç beýleki sintetiki materiallardan has gowudyr.Mehaniki häsiýet agaçdan has gowudyr.Dyrnagy saklaýan güýç, adatça agaçdan üç esse, bölejik tagtasyndan bäş esse köpdür.

2. Materiallary üçin, WPC poly näme, nämäni görkezip bolar.Agaç plastmassa birleşmesiniň güýçli güýji bar we plastmassa bar, şonuň üçin oňat elastik moduly bar.Mundan başga-da, düzüminde süýüm bar we plastmassa bilen doly garylanlygy sebäpli, onuň çydamlylygy adaty agaç materiallaryndan has gowudyr.Surfaceeriň gatylygy, adatça agaçdan 2-5 esse ýokarydyr.

3. Agaç, agaç plastmassa materiallary we önümleri bilen deňeşdirilende güýçli kislota we aşgazana, suwa we poslama çydamly we bakteriýalary köpeltmeýär, mör-möjekler iýmek aňsat däl we kömelek ösdürmeýär.Uzak hyzmat ömri, 50 ýyla çenli.WPC poly näme?Umuman aýdylanda, agaç plastmassa pol.

4, ajaýyp sazlanyp bilinýän öndürijilik, polimerizasiýa, köpüklemek, bejermek, üýtgetmek we ş.m. goşundylar arkaly üýtgedilip bilner, şonuň üçin agaç plastmassa materiallarynyň dykyzlygy we güýji üýtgäp biler we garramaga garşy, antistatik we aýratyn talaplar ýalyn saklamagy gazanyp bolar.

5. UV ýagtylygynyň durnuklylygy we oňat reňkliligi bar.WPC poluň nämedigini okanymdan soň, düşünendigiňize ynanýaryn.WPC poluň artykmaçlyklaryna göz aýlalyň.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 12mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1200 * 178 * 12mm (ABA)
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: