SPC gat DLS005

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 935 * 183 * 3,7mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

V ýeri HDF-e basyň

SPC pollary esasan könelmäge çydamly gatlakdan, mineral gaýa poroşoklaryndan we polimer tozanyndan durýar, tebigy ýagdaýda suwdan gorkmaýar, şonuň üçin öý polunyň köpüklenmegi ýa-da ýokary çyglylyk we galyndy sebäpli ýa-da sebäbi temperaturanyň üýtgemegi we deformasiýa.Bedatylýan otag, otag, hammam, aşhana, balkon bar.

Her dynç günleri, öýde galyp, dynç günlerimi gowy geçirmek isleýärin.Gözüňi ýumup, gowy wagt biderek bolýar.Muny nädip edip bilerin?Dynç günlerini gowy guramagyň usulyny tapmaly.

Dostlaryňyzy öýe gelmäge, iki adam üçin tüwi taýýarlamaga, adaty reseptler ýygyndysyny alyp, özüňize iki sany ownuk tagam gowurmaga çagyryp bilersiňiz.Dostlaryňyzy halaýan we bagtly bolsaňyz, uly nahar gerek däl.Agşam iki çüýşe piwo satyn alyň, balkonda oturyň, gijeki sahna göz aýlaň, geçmiş hakda gürleşiň, geljegiňiz hakda gürleşiň we meýilleşdirmegiň usullary barada pikir ediň.

Otagyň ýapyk asfaltlanan SPC daş plastmassa polunda otursaňyz, otagyň howanyň pes temperaturasy barada alada etmeli däl.SPC daş plastmassa pol gowy ýylylyk geçiriji funksiýasyna eýedir.Polda otursaňam sowuk duýmarsyň we amatly temperaturany saklaýar.

Howa yssy bolanda, aýakgapsyz ýalaňaç gezmegi halaýaryn.SPC daş plastmassa pol ýaşyl we daşky gurşawa zyýanly PVX materialdan ýasaldy.Onda formaldegidiň hapalanmagy we adam bedenine zyýany ýok.Arealaňaç aýak basmak üçin arkaýyn bolup bilersiňiz.

Piwo tötänleýin ýere sepildi, howsala düşmäň, SPC daş plastmassa poluň suw geçirmeýän we çyglydygyny bilýärsiňiz, diňe kir ýuwuň, pol hiç hili yz galdyrmaz, çygly çyglylyk bolmaz.

SPC daş plastmassa pol hem ses siňdiriş we ses azaltmak funksiýasyna eýedir.Gijelerine dostlaryňyz bilen söhbetdeş bolanyňyzda, SPC daş plastmassa pol, otagda oturanlary dynç almaga päsgel bermezden, hatda ýere-de ýöräp, sesi gowy siňdirip biler.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Daş dokumasy
Umuman galyňlyk 3.7mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 935 * 183 * 3,7mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: