SPC gat SM-022

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 4mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Daş-plastmassa poluň aşagyndaky aşaga çydamly gatlagy, süýşmäge garşy aýratyn häsiýetlere eýedir we adaty ýer materiallary bilen deňeşdirilende, daş-plastmassa pol ýelmeşen suw meselesinde has özüne çekiji duýulýar we süýşmek ähtimallygy pes, wateragny, suw näçe köp bolsa.Şonuň üçin howa menzilleri, hassahanalar, çagalar baglary, mekdepler we ş.m. ýaly ýokary jemgyýetçilik howpsuzlygy talaplary bolan köpçülik ýerleri, ýer bezeg materiallarydyr.

Gaty gurluşyk gurnama arkaly ýörite reňkli daşdan ýasalan pol, tikişleri gaty kiçi, görünmeýän tikişlerden uzakda, bu adaty pol bolup bilmeýär, şonuň üçin ýeriň umumy täsiri we wizual täsiri optimizasiýa mümkinçiligini ýokarlandyryp biler;

Synagyň ygtyýaryna görä, daş pollar güýçli kislota we aşgar poslama garşylygy bar, hassahanalarda, barlaghanalarda, gözleg institutlarynda we beýleki ýerlerde ulanmak üçin örän amatly gurşawyň synagyna çydap biler.

SPC poluň ýokary suw geçirmeýän çyglylyga garşy öndürijiligi bar, köpürjikli suw deformasiýa bolmazdan hem edilip bilner, süýşmeklige garşy, aýakdan has suwly duýulýar, göreş has ygtybarly däl.SPörite antibakterial, hapa garşy bejergiden soň SPC poluň üstü, köp sanly bakteriýa öldürmek ukybyna eýe, bakteriýalaryň köpelmegine päsgel berip biler, aşa çyglylyk we galyndy sebäpli bolmaz.Vanna otagy gaty amatly.

SPC poluň birnäçe artykmaçlygy: öýkünýän suw imitasiýa oty 0 formaldegid, ýag garşy, kafel, agaç pol çalşyp biler.Her dürli gurallar we öý bezegi üçin amatly.Mysal üçin, hassahanalar, mekdepler, myhmanhanalar, myhmanhanalar, restoranlar we beýleki ýerler.

SPC poly içerde we daşary ýurtlarda hemişe gowy görülýär.Keramiki plitalaryň we beýleki pol materiallarynyň artykmaçlyklaryny birleşdirýän hemme taraplaýyn täze halaýan.Dürli dizaýn we reňkler, daşky gurşawy goramak materiallary we dürli reňkler bilen hödürlenýär we düşündirilýär, ses we bidüzgünçilik barlyk duýgusyny ýitirýär.Sapakdan soň SPC poluň artykmaçlyklaryna göz aýlalyň.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 4mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 4mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: