SPC gat SM-051

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 5.5mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

SPC daş plastmassa kompozitleriniň gysgaldylyşydyr.Esasy çig mal, PV şekilli galyndy bolup, ekstruder bilen ekstrudirlenýär.PVC aşaga çydamly gatlak, PVC reňkli film we SPC substraty degişlilikde üç rulon ýa-da dört rulon kalendary bilen gyzdyrylýar, baglanyşdyrylýar we nagyşlanýar.Önümçilik prosesinde hiç hili ýelim ulanylmaýar.

SPC pollary näme?SPC poluň aýratynlygy näme?

1. Greenaşyl daşky gurşawy goramak.SPC pol, milli zyňyndylaryň azalmagyna jogap hökmünde oýlanyp tapylan pol materialynyň täze görnüşidir.SPC poluň esasy çig maly bolan PVC, ekologiýa taýdan arassa we zähersiz täzelenip bilýän çeşme.Formaldegidden, gurşundan, benzoldan, agyr metallardan, kanserogenlerden, ereýän uçgunlardan we radiasiýadan 100% erkindir.Bu hakykatdanam daşky gurşawy goramakdyr.SPC poly, ýerimiziň tebigy baýlyklaryny we ekologiki gurşawyny goramak üçin möhüm ähmiýete eýe bolan gaýtadan ulanylýan pol materialydyr.

2. 100% suw geçirmeýän, PVX suw bilen ýakynlygy ýok we ýokary çyglylyk sebäpli çişmez.Southernagyş möwsüminde has günorta sebitlerde, SPC poly çyglylygyň deformasiýasyna täsir etmez, pol üçin gowy saýlaw.

3. Fireangynyň öňüni almak: SPC poluň ýangynyň öňüni alyş derejesi daşdan soň ikinji ýerde durýar.Ameangyndan 5 sekunt uzaklykda awtomatiki usulda öçer.Ameangyny yza tesdirýän, öz-özünden ýanmaýan we zäherli we zyýanly gaz öndürmez.Fireangyn talaplary ýokary bolan ýagdaýlar üçin amatlydyr.

4. Antiskid.Ordinaryönekeý pol materiallary bilen deňeşdirilende, nano süýümli pol, suw bilen boýalananda we süýşmek aňsat däl ýaly duýulýar.Suw näçe köp duşsa, şonça-da haýran galdyrýar.Garry adamlar we çagalary bolan maşgalalar üçin amatly.Howa menzilleri, hassahanalar, çagalar baglary, mekdepler we ş.m. ýaly ýokary jemgyýetçilik howpsuzlygy talaplary bolan köpçülik ýerlerinde, ileri tutulýan materialdyr.

5. Örän aşaga çydamly.SPC poluň üstündäki könelmäge çydamly gatlak, ýokary tehnologiýa bilen gaýtadan işlenýän aç-açan aşaga çydamly gatlak we könelişme rewolýusiýasy takmynan 10000 rewolýusiýa ýetip biler.Könelişmäge çydamly gatlagyň galyňlygyna görä, SPC poluň hyzmat möhleti 10-50 ýyldan gowrak.SPC poly uzak ömürli pol, esasanam köp adamly we ýokary derejeli eşikli köpçülik ýerleri üçin amatly.

6. Ultra ýeňil we aşa inçe, SPC poluň galyňlygy takmynan 3,2mm-12mm, ýeňil agramy, adaty pol materiallarynyň 10% -inden az.Belent binalarda basgançak götermek we ýer tygşytlamak üçin deňeşdirip bolmajak artykmaçlyklary bar we köne jaýlary özgertmekde aýratyn artykmaçlyklary bar.

7. Pol bilen ýylatmak üçin amatly.SPC poluň gowy ýylylyk geçirijiligi we birmeňzeş ýylylyk bölünişi bar.Şeýle hem, poly ýylatmak üçin diwara gurlan peç ulanýan maşgalalar üçin energiýa tygşytlaýjy rol oýnaýar.SPC poly daş, keramiki kafel, terrazzo, buz, sowuk we süýümli kemçilikleri ýeňip geçýär, şonuň üçin pol ýyladyş polunyň ilkinji saýlamasydyr.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 5.5mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 5.5mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: