SPC gat JD-032

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 4,5mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Jübüt durmuş, köplenç onuň könelmegine çydamly täsirini görmek üçin, on ýyl ulanylýan köp kafel pollary, ýigrimi ýyldan soň, emeliň üstü garrylyk we beýleki alamatlar ýaly görüner, şeýlelik bilen kafeliň içki bölegine gönüden-göni sebäp boldy. hapalanan we aýyrmak aňsat däl we agaç pol dürli asma belliklere ýykgyn edýär, uzak wagtlap müň deşik duýgusy ýaly görünýär, görüş duýgusyna gaty täsir edýär, şeýle hem durmuşyň ömrüne sebäp bolar arzanladyş üçin agaç, içinden belli bir mukdarda galyp ýasap başlady.Spc pollary könelmek we döwmek aýratynlyklaryna çydamly, sebäbi öz materialy daş-plastmassa birleşýän materiallar, gatylygy gaty ýokary, tabagyň galyňlygy birneme inçe bolsa-da, onuň berkligine täsir etmeýär.

Daşdan ýasalan bazaryň geljegi giňdir, birinjiden, daş pollarda beýleki plastmassa pollar, agaç pollar bar, artykmaçlygy däl, diňe bir ýokary öndürijilik däl, eýsem taslamanyň ýokary öndürijilik talaplary we daşky gurşawy goramagyň ýokary talaplary üçin örän ýokary tehnologiýaly jaýy abadanlaşdyrmak, giň bazar

Häzirki wagtda daş pollar esasan mekdeplerde, ofislerde we beýleki taslamalarda ulanylýar, sarp edijileriň toparyna giňden ýaýramak isleýär, iň derwaýys mesele öý eşik bazaryna girmekdir.Ilki bilen, daş-plastmassa pollary öndürýän kärhanalar, daş-plastmassa pollaryň diňe bir ekologiýa taýdan arassa bolman, eýsem agaç pollar, mermer pollar hem öndürijilik artykmaçlyklaryna laýyk bolup bilmejekdigini bilmek üçin öý bezegi uly rol oýnaýar

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 4,5 mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 4,5mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: