WPC gat 1052

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1200 * 178 * 10.5mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

WPC agaç plastmassa kompozitleriniň (WPC) polunyň bir görnüşini aňladýar.

WPC umumy rezin ýelimleriniň ýerine polietilen, polipropilen we poliwinil hloridi ulanýar we täze agaç materiallaryny emele getirmek üçin agaç tozy, tüwi gabygy, saman we beýleki galyndy ösümlik süýümleriniň 50% -den gowragyny garyşdyrýar, soňra ekstruziýa, galyp arkaly plastinka ýa-da profil öndürýär. , sanjym galyplary we beýleki plastmassa gaýtadan işlemek.Esasan gurluşyk materiallarynda, mebellerde, logistika gaplamalarynda we beýleki pudaklarda ulanylýar.

WPC pol aýratynlyklary:

1. Gowy işleýiş.

Agaç plastmassa kompozitlerinde plastmassa we süýümler bar.Şonuň üçin olaryň agaç bilen meňzeş gaýtadan işleýiş aýratynlyklary bar.Olary görmek, çüýlemek we meýilleşdirmek bolýar.Ony agaç işläp bejermek gurallary bilen tamamlap bolýar we dyrnak güýji beýleki sintetiki materiallardan has gowudyr.Mehaniki aýratynlyklary agaçdan has gowudyr.Dyrnak güýji, adatça, agaçdan üç esse we bölejik tagtasyndan bäş esse köpdür.

2. Güýç öndürijiligi.

Agaç plastmassa kompozitlerinde plastmassalar bar, şonuň üçin has gowy elastik modul bar.Mundan başga-da, süýümiň goşulmagy we plastmassa bilen doly garyşmagy sebäpli, gysyş we egilme garşylygy ýaly gaty agaç ýaly fiziki we mehaniki aýratynlyklara eýedir we berkligi adaty agaçdan has gowudyr.Surfaceeriň gatylygy ýokary, adatça agaçdan 2-5 esse ýokary.

3. Suw garşylygy, poslama garşylyk we uzak ömrüň aýratynlyklary bar.

Agaç, agaç plastmassa materiallary we önümleri bilen deňeşdirilende kislota we aşgar, suw, poslama, bakteriýalara, mör-möjeklere we kömeleklere çydamly.Uzak hyzmat ömri, 50 ýyla çenli.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 10.5mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1200 * 178 * 10.5mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: