SPC gat SM-055

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 5.5mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Häzirki zaman Amerikan stili, täze hytaý stili gyzyl goňur agaç pol üçin örän amatly, ýatylýan otag has owadan görünýär.Gyzyl goňur agaçdan ýasalan pol hem adatça has owadan bolup biler, sebäbi bu hem has ýerliklidir, birnäçe howa gabat gelýär, oturgyç mebelleri adamy öýdäki ýatylýan otagyň gaty owadandygyny duýup biler.Reňkden başga-da, agaç pollary asmak usuly hem uly çyra nokady, I şekilli asma we dostluk asfaltlamak iki umumy asma usulydyr, gaýtadan işlemek tehnologiýasy ýönekeý bolar.Balyk süňküni asmak we asfaltlamak has çylşyrymly bolar.Has özüne çekiji bolsa-da, sarp ediş has ýokary bolar.Asfalt usulyny öz çykdajy býudjetimize görä saýlamagymyz maslahat berilýär.

Biziň pol ulanyş meýdanymyz giň, hapalanmaga çydamly, kislota we aşgar garşylygy gowy, tehniki hyzmat mugt.

. elmydama gaty pes belliklerdir.Daşky gurşawyň hapalanmagyna garşylyk, poslama garşylyk, gysyjy güýç we berkidilen poluň täsir garşylygy agaç poluň beýleki görnüşlerinden has gowudyr.

(2) Tygşytly ýokary: könelmäge çydamly gatlak, bezeg dizaýn gatlagy we güýçlendirilen poluň deňleme gatlagy adam gaplamasy bilen çap edilýär.Esasy material çalt ösýän tokaý materiallaryndan ýasalýar.Bahasy hakyky agaç poluňkydan arzan we senagatlaşdyrylyp bilner.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 5.5mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 5.5mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: