SPC gat JD-062

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 6mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

SPC daş plastmassa materialy biziň esasy önümimizdir.Häzirki wagtda esasy önümler pol önümleri.Soňky etapda diwar önümlerini kem-kemden ösdürýäris.SPC materiallarynyň esasy düzüm bölekleri kalsiý tozy, PVX stabilizator we ş.m. Milli energiýa tygşytlanyşyna we zyňyndylaryň azalmagyna jogap hökmünde oýlanyp tapylan täze materialdyr.SPC ýapyk pol, milli bezeg bazarynda gaty meşhur.Öý polunyň bezegi üçin ajaýyp prezentasiýa.SPC gatynda agyr metallar, formaldegid we beýleki zyýanly maddalar ýok.Daşky gurşawy goramak üçin pol, hakyky nol formaldegid poly.Kompaniýa ýaşyl önümçilige we ylmy hil dolandyryşyna eýerýär.ISO9001: 2008 şahadatnamasyÖnümiň hili Europeanewropa Bileleşiginiň CE standartyna laýyk gelýär we doly geçýär we ykrar edilen üçünji tarap synag gullugy tarapyndan synagdan geçirildi.

Önüm aýratynlyklary:

1. Suw geçirmeýän we çyglylyga garşy.Adaty agaç önümlerini ulanyp bolmaýan gurşawda ulanyp bolýar

2. Mör-möjeklere garşy, termitlere garşy, mör-möjekleriň yzarlanmagyny netijeli ýok ediň, hyzmat ediş möhletini uzaldyň

3. Saýlamak üçin köp reňk bar.Tebigy agaç we agaç gurluşy bilen reňkini öz şahsyýetiňize görä düzüp bilersiňiz

4. Daşky gurşawy goramak, hapalanmaz, hapalanmaz, gaýtadan işlemek.Önümde benzol we formaldegid ýok, daşky gurşawy goraýan önüm, gaýtadan işlenip bilner, milli syýasaty durnukly ösdürmek üçin amatly, agaçdan peýdalanmagy tygşytlap, jemgyýete peýdaly bolar

5. Öý bezegi, hassahanalar, mekdepler, ofis binalary, söwda merkezleri we beýleki ýerler üçin iň amatly saýlawdyr.

6. Hiç hili döwük ýok, deformasiýa ýok, abatlamak we tehniki hyzmat etmek zerurlygy ýok, arassalamak aňsat, soňraky abatlamak we tehniki hyzmat çykdajylaryny tygşytlamak

7. pleönekeý gurnama, amatly gurluşyk, çylşyrymly gurluşyk tehnologiýasy ýok, gurnama wagtyny we çykdajylaryny tygşytlap bolýar

8. fireangyna ýokary garşylyk.Ol yza tesdiriji, B1-e çenli ýangyn derejesini, ýangyn bolan ýagdaýynda öz-özüni öçürip biler, zäherli gaz ýok

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 6mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 6mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: