SPC gat 19001-1

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 4,5mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Myhmanhanalar, restoranlar, dükanlar, hassahanalar klinikalary, kollejler we uniwersitetler bolsun, köpçülik üçin bu ýer iň meşhur ýer, şonuň üçin gezelençleriň ýygylygy şübhesiz gaty ýokary.Biz sargyt edip bilmeris, aýakgabyň dabanyny süpürip bilmeris, ownuk daşlary we çäge dänelerini döwüp bilmeris;Adamlaryň girmezden ozal ýumşak aýakgaplaryny çalýandyklaryna göz ýetirip bolmaz.Beýik ökjeli aýakgap we sandal hemmesi süýrenýär.

Adaty birleşýän gaty agaç poluň ýüzüne boýag ýa-da agaç mumy ýagy sepilendigi sebäpli, boýagyň çyzylmagyna we aşaga garşylygy ululygyň mukdary, süýümliligi we gysyjy güýji bilen baglanyşyklydyr.Ölçeg mukdary gaty az bolsa, boýagyň tekizligi ýokary, ýöne könelmegine garşylyk pes;Ölçeg mukdary köpelse, könelişme garşylygy ep-esli gowulaşýar, ýöne tekizligi peselýär.

Köp maşgalanyň agaç pollary we pol plitalaryny bilgeşleýin saýlaýandyklaryna berk ynanýaryn, ýöne wagtyň geçmegi bilen agaç pollary deformasiýa etmek aňsat, gyrasy gysylýar we suw geçirmeýär;Gat kafel mozaikasy çylşyrymly, in engineeringenerçilik gurluşygy çylşyrymly we içerki bezeg materiallaryny saýlamagyň esasy kynçylygyna öwrülen çygly howada sowulmak aňsat.PVC daş poluny gulplaň, gurmak aňsat, SPC daş pol aýaklary amatly!Çaga ynanyp bolar.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 4,5 mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 4,5mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: