SPC gat 206

Gysga düşündiriş:

Fireangyn derejesi: B1

Suw geçirmeýän dereje: doly

Daşky gurşawy goramak derejesi: E0

Beýlekiler: CE / SGS

Aýratynlygy: 1210 * 183 * 4mm


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Güýçlendirilen laminat pollary daşky gurşawy goramak pol pudagynda iň köp sorag edilýär, pol pudagynyň abraýyny ýok edipdi, sebäbi iri zawodlaryň hemmesi diýen ýaly bir wagtyň özünde gaty agaç pollary, gaty agaç birleşýän, birleşdirilen pollary edýär.Substraty ýokary dykyzlykly süýümli tagta, basylan ownuk agaç bölejiklerinden ýasalan ýelimden ýasalýar, suw geçirmeýän däl, ýokary formaldegid düzümi bolup biler.

SPC pol çig mallary daş poroşok we rezin, çig malyň özünde formaldegid ýok, suw geçirmeýän öndürijilik gaty gowy we kiçelmegi gaty pes, ýokary galmakdan gorkmaň, SPC poluň geýim derejesi edilip, pollary güýçlendirip, 20000 rewolýusiýa geýiň , mesele ýok diýen ýaly.

Günüň gorkusyndan gorkýan birmeňzeş pol, SPC poly gadagan diýen ýaly, suwa çümdürmek otuny we beýleki synaglary geçirmezden ozal, spc poluň hakykatdanam suw geçirmeýän ýalyn saklaýandygyny anykladyk.Mundan başga-da, SPC pollary esasan berkidilen, laminat pol bilen birmeňzeş gurnalan, gaty ýönekeý.

SPC pollary, esasan, birleşdirilen asma materialy emele getirmek üçin kalsiý tozy we PVC stabilizatoryndan durýar.Milli zyňyndylaryň azalmagyna we täze materiallaryň oýlanyp tapylmagyna jogap hökmünde, gaty SPC ýapyk pol, daşary ýurt abadanlaşdyryş bazarynda gaty meşhur, öý bezegi üçin ulanylýar, ajaýyp görkezişdir, plastmassa ekstrudirlenenden soň esasy çig mal hökmünde kalsiý tozyna SPC pollary list, dört rulonly ýylylyk örtükli film bezeg gatlagy we könelmäge çydamly gatlak, agyr metal formaldegid kemerine zyýanly maddalary öz içine almaýar, 100% formaldegidiz daşky gurşawy goramak poly, hakyky 0 formaldegid poludyr.

Aýratynlyklar

2 Aýratynlyklar

Gurluş tertibi

spc

Kompaniýanyň tertibi

4. kompaniýa

Synag hasabaty

Synag hasabaty

Parametr tablisasy

Spesifikasiýa
Faceerüsti dokma Agaç dokumasy
Umuman galyňlyk 4mm
Aşagy (Goşmaça) EVA / IXPE (1.5mm / 2mm)
Gatlak geýiň 0,2mm.(8 Mil.)
Ölçeg spesifikasiýasy 1210 * 183 * 4mm
Spc poluň tehniki maglumatlary
Ölçeg durnuklylygy / EN ISO 23992 Geçdi
Aşgazan garşylygy / EN 660-2 Geçdi
Süýşmäge garşylyk / DIN 51130 Geçdi
Atylylyga garşylyk / EN 425 Geçdi
Statik ýük / EN ISO 24343 Geçdi
Tigirli kasta garşylygy / Pass EN 425 Geçdi
Himiki garşylyk / EN ISO 26987 Geçdi
Tüsse dykyzlygy / EN ISO 9293 / EN ISO 11925 Geçdi

  • Öňki:
  • Indiki: